Ole Reidar Grimsrud   
    Søk i våre sider:
Hovedside Boligsalgsrapport Tilstandsrapport Tiltaksrapport Verdi- og lånetakst Forenklet verdivurdering Landbrukstakst Takst av næringseiendom Skadetakst Skjønn Naturskade Byggmestertjenester Nyttige tips og råd Kompetanse 
 
Hovedside > Landbrukstakst

Landbrukstakst

Jeg kan påta meg taksering av landbrukseiendommer.
Prinsippene ved landbrukstakster skiller seg vesentlig fra den vurderingsmetode som benyttes på boligeiendommer.
Prinsippet er at en normal og påregnelig netto avkastning av drifta skal legges til grunn. I tillegg kommer verdien av bygningene til nedskrevet gjenanskaffelsesverdi. Når det gjelder driftsbygningene, må nytteverdien i dagens påregnelige drift vurderes.

Dersom eiendommen selges i det åpne marked, og kjøper må søke konsesjon, kan kommunen foreta prisregulering med hjemmel i Konsesjonsloven. Prisregulering foretas ikke på eiendommer som omsettes for Kr. 1 500 000 eller mindre.

Landbruksdepartementet har gitt retningslinjer for fastsettelse av pris på landbrukseiendommer i rundskriv M - 3/2002. Rundskrivet bygger på Odelsloven og Konsesjonsloven, og er retningsgivende for takstmannen.

Området landbrukstakst oppleves av mange som svært diffust, og med en gjennomgående misforståelse av at verdien varierer sterkt, avhengig av utgangspunkt for taksten. Uansett utgangspunkt, er gjeldende retningslinjer for taksten de samme, nemlig rundskriv M - 3/2002.
Jeg ønsker å bidra til klargjøring av noen begreper, som forhåpentlig kan gjøre området litt enklere.

De mest vanlige takstområder er følgende:

Odelstakst:
Ved overdragelse innen familien, må eiendommen omsettes for maksimalt 75% av takstverdien, dersom selger skal unngå gevinstbeskatning på differansen mellom inngangsverdi og utgangsverdi (salgssum).

Det fremgår av loven at:
"Verdsetjinga ved odelstakst skal gjerast på grunnlag av den bruk av eigedomen som er naturleg og pårekneleg etter tilhøva på staden, og som kan sameinast med at eigedomen, hovudsakleg blir nytta til landbruksføremål".

Åsetestakst:
Ingen har krav på åsetestakst med mindre eier er død, og eiendommen overtas av arvinger.
Det har imidlertid blitt en etablert og godkjent praksis, at åsetesfradrag foretas også ved andre overdragelser i familien. Åsetesfradraget kan benyttes som skattemessig fradrag, (75% regelen).

Det fremgår av loven at:
"Verdsetjinga skal gjerast med særleg tanke på at overtakaren kan makte å bli sitjande med eigedomen".

Salg i det åpne marked (konsesjonstakst)
Utgangspunktet for taksten er det samme, men det er en kjent sak at mange kjøpere har evne og vilje til å betale mer enn takstmannen fastsetter som en forsvarlig pris, vurdert etter avkastning. Begrensningen ligger da i konsesjonsbehandlingen, og mulighet for prisregulering.

Odelsløsning med odelsskjønn:
Dersom en odelseiendom blir solgt ut av familen, eller til kjøper med dårligere odel, kan den best odelsberettigede kreve eiendommen løst på odel innen 6 mnd.
En odelsløsningssak er en rettslig prosess, ved at den odelsberettigede saksøker kjøper. Dersom retten gir medhold i at saksøker har løsningsrett, nedsetter retten et skjønnsutvalg på 4 skjønnsmenn og en fagdommer, som fastsetter eiendommens verdi.
Odelsskjønnet settes på fritt grunnlag, uavhengig av tidligere takst eller overdragelse. Grunnlaget for odelsskjønnet er likevel de samme retingslinjer.

Ole Reidar Grimsrud                          
Sørås
1892 Degernes

Telefon:     69 22 76 54
Mobil:       95 73 29 55
Telefaks:   69 22 76 70

E-post:  post@o-r-grimsrud.no

Org. nr.:   970 399 348


Eksterne lenker:

Lov om odelsretten og åsetesretten
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.
Rundskriv M - 3/2002
Rundskriv M - 7/2002
Rundskriv M - 4/2004

Skattefritak ved realisasjon av gårdsbruk m.m.