Ole Reidar Grimsrud   
    Søk i våre sider:
Hovedside Boligsalgsrapport Tilstandsrapport Tiltaksrapport Verdi- og lånetakst Forenklet verdivurdering Landbrukstakst Takst av næringseiendom Skadetakst Skjønn Naturskade Byggmestertjenester Nyttige tips og råd Kompetanse 
 
Hovedside > Naturskade

Takst av naturskader

Dersom du har bygninger brannforsikret, er bygningene også forsikret mot naturskader. Forsikringsselskapene er medlemmer i Norsk Naturskadepool.

Jeg er godkjent av Norsk Naturskadepool for taksering av naturskader, og er oppført på liste over aktuelle takstmenn i mitt område.

Ved store skader i et område, blir det samordnet taksering som ledes av en taktstkoordinator.

Meld en eventuell skade som skyldes naturskade til ditt eget forsikringsselskap.

Hva er naturskade?
Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes:

Skred            

  • stein, jord, leire, snø.             

Storm           

  • 1. Oversvømmelse fra vassdrag med skade på bebyggelse. Da skjer det også ofte skade på jordeiendom, kommunikasjoner, strømforsyning, m.v., slik at flere samfunnsinteresser er berørt.  
         
  • 2. Utgraving/erosjon av elvekanter som fører til skred eller dannelse av nye elveløp ofte med store skader på boligområder, m.v.        

Flom  

  • Det er flom når bekker, elver og innsjøer (vassdrag) oversvømmes, går over sine bredder (sitt naturlige tverrsnitt) og derved gjør skade.

Stormflo  

  • I perioder med lavt luftrykk og kraftig vind fra en retning som fører til oppstuvning, vil værets virkning på vannstanden bli ekstra stort.

Jordskjelv 

  • Jordskjelv er rystelser under jordoverflaten, som skyldes plutselige utløsninger av spenninger i jordskorpen.

Vulkanutbrudd 

  • Ingen erfaringer i Norge.

Ole Reidar Grimsrud
Sørås
1892 Degernes

Telefon:     69 22 76 54
Mobil:       95 73 29 55
Telefaks:   69 22 76 70

E-post:  post@o-r-grimsrud.no

Org. nr.:  970 399 348