Ole Reidar Grimsrud   
    Søk i våre sider:




Hovedside Boligsalgsrapport Tilstandsrapport Tiltaksrapport Verdi- og lånetakst Forenklet verdivurdering Landbrukstakst Takst av næringseiendom Skadetakst Skjønn Naturskade Byggmestertjenester Nyttige tips og råd Kompetanse







 
 
Hovedside > Skjønn

Skjønn

Det er vanlig med skjønn i noen situasjoner.

  • Den vanligste situasjonen er brannskadeskjønn.
  • Det kan være skjønn i fobindelse med tvistesaker mellom f. eks. tiltakshaver og utførende foretak. Jeg kan påta meg skjønn på vegne av den ene parten.
  • I forbindelse med forpaktningskontrakter i landbruket, kan det være krav om skjønnsvurdering av eiendommens arealer og bygninger ved inngåelse og avslutning av forpaktningsforholdet.
  • Når det gjelder større forsikringsskader, har både forsikringstaker og forsikringsselskapet anledning til å kreve skjønn.

Den største forskjellen mellom en skadetakst eller skjønn, er at skjønnet er bindende for begge parter.

Dersom det benyttes en vanlig skadetakst, kan partene påklage taksten, dersom de mener at taksten ikke gir et riktig bilde av skadeforholdet.

Ved et skjønn oppnevner hver av partene sin skjønnsmann på fritt grunnlag. Skjønnet åpnes ved en skjønnssamling, hvor skjønnsmennene får rammene for hva det skal skjønnes over. Møtet resulterer i en skjønnsprotokoll. Skjønnsmennene velger i fellesskap en oppmann, som bare trer inn dersom skjønnsmennene ikke kan enes om hele eller deler av skjønnet. Oppmannen tilkalles da, og avgjør skjønnet innenfor de rammer skjønnsmennene er uenige om.

Ole Reidar Grimsrud
Sørås
1892 Degernes

Telefon:     69 22 76 54
Mobil:       95 73 29 55
Telefaks:   69 22 76 70

E-post:  post@o-r-grimsrud.no

Org. nr.:  970 399 348